💠 اکسیر به جمع شرکت های “دانش بنیان نوآور” پیوست.

💠 اکسیر به جمع شرکت های “دانش بنیان نوآور” پیوست.روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر: در پی ادامه تحولات توسعه ای در حوزه های مختلف در کارخانجات داروسازی اکسیر، امروز با افتخار اعلام می داریم با سرمشق قراردادن سه الف انضباط، اهتمام و ابتکار این کارخانجات فعالیت های اقتصادی خود را به عنوان یک شرکت دانش …

💠 اکسیر به جمع شرکت های “دانش بنیان نوآور” پیوست. ادامه »