معرفی مدیران

 

دکتر سامان غلامی

مدیر عامل

021-44991697

Info@exir.co.ir

 

ناصر اکبری

معاونت مالی اقتصادی

Info@exir.co.ir

021-44984954   

 

 

علی امید احمدی

مدیر حراست

.

06642600048

 

محمد پرتوی شایان

مدیر مالی

.

021-44992677

 

محمود تبریزی نژادیه

مدیر بازرگانی

.

021-44984687

 

مجتبی ابوالفتحی

مدیر حسابرسی

.

021-44982843 

 

محمد مقدسی

مدیر منابع انسانی

.

06642600048

 

دکتر محدثه شمسینی غیاثوند

مدیر تولید

 

مهندس مسعود پارسا

مدیر پروژها

06642600048

 

دکتر حامد صیدی

مدیر کنترل کیفیت

.

 

 

مهندس محمد رضا مرادی

مدیر فنی و مهندسی

06642600048

 

مهندس محمد مهدی مروج

مدیر تحقیق و توسعه

.

06642600048

 

مهدی جابر انصاری

مدیر برنامه ریزی

.

06642600048

 

مهندس دنیا گرشاسبی

مدیر صادرات

.

06642600048

رهیل حکیمی مفرد

سرپرست ثبت و مقررات دارویی

06642600048  

 

علی رحیمی روزبهانی

مدیر تضمین کیفیت

06642600048