نیتروکسیر 2.6 و 6.4

قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین 2.6 و 6.4 میلی گرم

نیتروکسیر 2.6 و 6.4

قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین 2.6 و 6.4 میلی گرم

نیتروکسیر 2.6 و 6.4

قرص پیوسته رهش نیتروگلیسیرین 2.6 و 6.4 میلی گرم

6.4 ,NITROXIR 2.6

E.R. tablet Nitroglycerin 2.6, 6.4mg