ویریبیت

قرص روکش دار تنوفوویر دیسوپروکسیل فومارات 300 میلی گرم

VIRIBIT

F.C. tablet Tenofovir Disoproxil Fumarate 300 mg