اعضای هیئت مدیره

 

مهندس محسن کردی

عضو موظف

• مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

• عضو حقوقی شرکت داروپخش

• کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

• سابقه اجرایی: سابقه مدیریت برنامه ریزی، مهندسی صنایع، مدیر طرح و برنامه، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بورسی

 

ناصر اکبری

عضو موظف

• معاون مالی اقتصادی و عضو هیئت مدیره

• عضو حقوقی شرکت توزیع داروپخش

• کارشناس ارشد حسابداری

• سابقه اجرایی: عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و 15 سال سابقه حسابرسی و مالی

 

 

دکتر هاشم جاریانی

عضو غیر موظف

• نایب رئیس هیئت مدیره

• عضو حقوقی شرکت داروسازی ابوریحان

• دکتری تخصصی

• سابقه اجرایی: رییس بیمارستان صاحب الزمان بندر عباس، رئیس شورای عالی و کفالت نظام وظیفه

 

 

دکتر محمد گل محمد ظهوری

عضو غیر موظف

• رئیس هیئت مدیره

• عضو حقوقی شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین

• دکتری داروسازی

• سابقه اجرایی: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکتهای پخش توزیع داروپخش، پخش رازی، رامو فارمین، پخش سها و شرکت های توزیع پوراسبز و بوته سبز مهر آیین

 

دکتر محمد ابراهیم راعی عزآبادی

عضو غیر موظف

• عضو هیئت مدیره

• عضو هیئت مدیره توزیع داروپخش

• عضو هیئت مدیره شرکت نیروکلر

• عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین