اطلاعیه ها

آگهی دعوت به مجمع

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 1396/12/29

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 1395/12/29


 

صورتجلسات مجمع

صورتجلسات مجمع شرکت داروسازی اکسیر در تاریخ 1395/12/29

صورتجلسات مجمع شرکت داروسازی اکسیر در تاریخ 1396/12/29


 

گزارشات هیات مدیره به مجمع

فایل گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 1396/12/29


 

سود و زیان

سود و زیان شرکت داروسازی اکسیر منتهی به سال مالی  1395/12/29