اعضای کمیته ریسک

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

سامان غلامی

داروسازی

دکترا

مدیر عامل (عضوکمیته)

محمد پرتوی شایان

حسابداری

کارشناسی

معاون مالی و اقتصادی (عضوکمیته)

مجتبی ابوالفتحی

حسابداری

کارشناسی

مدیرحسابرسی داخلی (عضوکمیته)

محدثه شمسینی غیاثوند

داروسازی

دکترا

مدیر تولید (عضوکمیته)

عاطفه بنایی

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

رئیس حسابداری (عضو کمیته)

رامین نورانی

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

مدیر فنی و مهندسی (عضوکمیته)