اعضای کمیته انتصابات

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

عیسی مالمیر

بهداشت حرفه ای

دکترا

عضو غیرموظف هیئت مدیره (رئیس کمیته)

علیرضا یکتا دوست حسینی

داروسازی

دکترا

عضو غیرموظف هیئت مدیره (عضو کمیته)