اعضای کمیته انتصابات

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی پست سازمانی
علیرضا یکتا دوست حسینی داروسازی دکترا رئیس کمیته انتصابات
دکتر علیرضا دبیرسیاقی داروسازی دکترا عضو کمیته انتصابات
محمد پرتوی شایان حسابداری کارشناسی 
عضو کمیته انتصابات