مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر

 مهندس محسن کردی مدیر عامل شرکت داروسازی اکسیر
در حال ارائه گزارش به سهامداران محترم.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر