ماه: مرداد ۱۴۰۰

اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹ شرکت داروسازی اکسیر

میزان رشد نسبت به سال قبل:
 
 فروش: ۳۳ درصد رشد
سود ناخالص: ۳۴ درصد رشد
سود عملیاتی: ۳۴ درصد رشد
سود خالص: ۴۳ درصد رشد
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر

 مهندس محسن کردی مدیر عامل شرکت داروسازی اکسیر
در حال ارائه گزارش به سهامداران محترم.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر تا دقایقی دیگر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر
در نشانی:
تهران ،خیابان ۱۶آذر، مرکز تحقیقات علوم داروئی 
دانشکده داروسازی
 دانشگاه تهران
تالار رازی.
تا دقایقی دیگر برگزار می گردد.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر

اهم دستاورد های کلیدی سال ۱۳۹۹ شرکت داروسازی اکسیر

اهم دستاورد های کلیدی سال ۱۳۹۹ شرکت داروسازی اکسیر
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر

اطلاعیه

به اطلاع همکاران محترم می رساند:
نظر به پیشنهاد مدیریت عامل و تایید هیئت مدیره
 محترم شرکت از این پس به همکارانی که به امر
 مقدس ازدواج مبادرت ورزند وام ۳۰ میلیون تومانی
 قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.
منابع انسانی
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر