روز: مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر

 مهندس محسن کردی مدیر عامل شرکت داروسازی اکسیر
در حال ارائه گزارش به سهامداران محترم.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر تا دقایقی دیگر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر
در نشانی:
تهران ،خیابان ۱۶آذر، مرکز تحقیقات علوم داروئی 
دانشکده داروسازی
 دانشگاه تهران
تالار رازی.
تا دقایقی دیگر برگزار می گردد.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر