💠 اکسیر موفق به اخذ گواهینامه GMP "خطوط مایعات تزریقی" از کشور کنیا (PPB) شد.

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر
 
💠در راستای ارتقای مستمر کیفیت محصولات تولیدی،و نگاه ویژه به مباحث کیفی و امکان گسترش صادرات کارخانجات داروسازی اکسیر موفق به اخذ گواهینامه GMP "خطوط مایعات تزریقی" از کشور کنیا (PPB) شد.
 
این مسیرادامه دارد...