💠 اکسیر رو به تعالی در حمایت از همکاران

📈 نمودار رشد سطح تعهدات بیمه تکمیلی طی سنوات ۹۵ تا ۱۴۰۳ (در کارخانه)
 
💠از سال گذشته با تصمیم مدیر عامل محترم سطح تعهدات بیمه تکمیلی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد که امید است هیچ یک از همکاران و خانواده های محترمشان نیازی به استفاده و درمان نداشته باشند.همچنین در راستای حمایت از جوانی جمعیت به پیشنهاد مدیر عامل محترم و تایید هیئت مدیره محترم  فرزندان دوم به بعد خانواده همکاران پر تلاش اکسیر برای اولین بار تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار گرفتند.
 
#شفافیت
#کارخانجات_داروسازی_اکسیر
 
 روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر