نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

محمد پرتوی شایان

رئیس کمیته

حسابداری

کارشناسی

سید علی اکبر تیموریان

عضو کمیته

حسابداری

کارشناسی ارشد

سید مسعود موسوی

عضو کمیته

حسابداری

کارشناسی ارشد