اکسیر رو به تعالی

درصد رشد فروش ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ با رمدسیویر ۲۰٪ و بدون رمدسیویر حدود ۶۰٪

روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر