پاسداشت روز داروسازی

شنبه مورخ ششم شهریور به مناسبت روز داروسازی از داروسازان شاغل در داروسازی اکسیر تقدیر و تشکر به عمل آمد.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر