💠 اکسیر رو به تعالی

📈 نمودار رشد فروش شش ماهه اول سال طی سنوات ۱۴۰۰  تا  ۱۴۰۲
 
#بورس
#دلر
#کارخانجات_داروسازی_اکسیر
 
 روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر