مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر تا دقایقی دیگر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی اکسیر
در نشانی:
تهران ،خیابان ۱۶آذر، مرکز تحقیقات علوم داروئی 
دانشکده داروسازی
 دانشگاه تهران
تالار رازی.
تا دقایقی دیگر برگزار می گردد.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر