فروش تجمیعی چهار ماهه شرکت های مدیریتی شستا

فروش تجمیعی چهار ماهه شرکت های مدیریتی شستا از مرز ۴۳ هزار میلیارد تومان عبور کرد
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر