فرصت همکاری فردی

  اطلاعات فردی (مراجعه کننده محترم ثبت این فرم هیچگونه تعهدی از طرف شرکت داروسازی در خصوص جذب شما ایجاد نخواهد کرد .با تشکر)

  تحصیلات

  سوابق کاری ( 4 مورد از آخرین محل های کاری )

  دوره های آموزشی

  مهارت های عمومی

  شرایط همکاری