ششمین نمایشگاه ایران فارما 

چتر تی پی کو/غرفه شرکت داروسازی اکسیر
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر