💠 حضور بازرسان وزارت بهداشت کشور کنیا(PPB) در اکسیر

🖋به گزارش روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر

🔷️ دوشنبه ۱۷ مهر ماه کارخانجات داروسازی اکسیر میزبان بازرسان وزارت بهداشت کنیا بود.این بازرسی در راستای دریافت گواهینامه GMP برای صادرات محصولات استریل به کشور کنیا صورت پذیرفت.
هماهنگی های این بازدید اوخر خرداد ماه سال جاری طی سفر تیم صادرات کارخانجات داروسازی اکسیر به نمایشگاهmedexpo 2023 کنیا صورت گرفته بود.