تحقق سود خالص تلفیقی ۳۳۰۰ میلیارد تومانی بخشی از دستاوردهای هلدینگ دارویی شستا

دکتر محمد رضوانی فر
مدیر عامل شستا :
 
تحقق سود خالص تلفیقی ۳۳۰۰ میلیارد تومانی بخشی از دستاوردهای هلدینگ دارویی شستا در مجمع سال ۹۹ بود.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر