برگزاری موفقیت آمیز آزمون GMP

با شرکت بیش از ۹۰۰ نفر از همکاران داروسازی اکسیر

در مورخ بیست و پنجم تیر ماه داروسازی اکسیر برای اولین بار موفق به برگزاری آزمون آنلاین GMP آن هم با حضور بیش از ۹۰۰ نفر شرکت کننده شد.

شایان ذکر است آموزش و ارتقای سطح دانش فنی شاغلین در داروسازی اکسیر همواره از اولویت های این شرکت بوده و محدودیت های ناشی از شیوع کرونا نیز نتوانسته مانع انجام این مهم شود.

روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر