اکسیر و فروش ۳۴۰ میلیارد تومانی در یک ماه

ثبت رکورد فروش ۳۴۰ میلیارد تومانی شرکت داروسازی اکسیر در مرداد ماه ۱۴۰۰
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر