اکسیر و ثبت فروش ۲۲۴میلیاردتومانی

شرکت داروسازی اکسیر با رشد فروش ۱۶۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، در تیر ماه ۱۴۰۰ موفق به ثبت فروش ۲۲۴ میلیارد تومانی گردید.

روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر