اکسیر و ثبت فروش ۱۲۰ میلیاردتومانی

شرکت داروسازی اکسیر با رشد فروش پنجاه درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل، در خرداد ماه موفق به ثبت فروش ۱۲۰ میلیارد تومانی گردید.
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر