💠 اکسیر رو به تعالی

📈 رشد ۸۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
💠 مقایسه فروش مهر ماه طی سنوات ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲

روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر