اکسیر رو به تعالی

 

✅️ ۶۸ درصد رشد سود خالص
✅️ ۶۷ درصد رشد فروش

📈 مقایسه رشد و جهش فروش و سود خالص، شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به شش ماهه اول سال۱۴۰۱.

#مهار_تورم_رشد_تولید
#کارخانجات_داروسازی_اکسیر

روابط عمومی کارخانجات داروسازی اکسیر