اهم دستاوردهای کلیدی سال ۱۳۹۹ شرکت داروسازی اکسیر

میزان رشد نسبت به سال قبل:
 
 فروش: ۳۳ درصد رشد
سود ناخالص: ۳۴ درصد رشد
سود عملیاتی: ۳۴ درصد رشد
سود خالص: ۴۳ درصد رشد
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر