اطلاعیه

به اطلاع همکاران محترم می رساند:
نظر به پیشنهاد مدیریت عامل و تایید هیئت مدیره
 محترم شرکت از این پس به همکارانی که به امر
 مقدس ازدواج مبادرت ورزند وام ۳۰ میلیون تومانی
 قرض الحسنه پرداخت خواهد شد.
منابع انسانی
 
روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر