آغاز واکسیناسیون کارکنان اکسیر در بروجرد

یکشنبه هفتم شهریورماه اولین گروه از پشتیبانان نظام سلامت در کارخانجات داروسازی اکسیر که در تمامی مدت پاندمی ویروس کرونا به صورت شبانه روزی در کنار نظام سلامت کشور بوده اند دوز اول واکسن کوید -۱۹ خود را دریافت کردند.

روابط عمومی شرکت داروسازی اکسیر