درخواست جدیدموضوع درخواست

مشخصات درخواست کننده :

جزئیات درخواست :

گروه: شبکه نرم افزار اتوماسیون اداری رایورز ایمیل سیستم عامل سخت افزار پرینتر / اسکنر / فکس اینترنت ایمیل
فوریت:
بحرانی پایین فوری نرمال

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066