بازدید داروسازان صنعت نفت کشور از کارخانه داروسازی اکسیر

بازدید داروسازان صنعت نفت کشور از کارخانه داروسازی اکسیر
داروسازان صنعت نفت کشور از خطوط تولید کارخانه داروسازی اکسیر بازدید بعمل آوردن.
طی بازدید بعمل آمده داروهای جدید شرکت با ذکر مزایا برای بازدید کنندگان معرفی گردید.

 

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066