اقدام مؤثر اکسیر در حفظ محیط زیست

اقدام مؤثر اکسیر در حفظ محیط زیست
کارخانه داروسازی اکسیر طی اقدام پسندیده با همکاری و مشارکت اداره کل محیط زیست شهرستان بروجرد، انجمن پویشگران سبز گستر و دلسوزان طبیعت اقدام به پاکسازی فضای سبز و رهاسازی پرندگان کرد.

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066