بازدید اساتید بسیجی دانشگاه آیت الله بروجردی از کارخانه اکسیر

بازدید اساتید بسیجی دانشگاه آیت الله بروجردی از کارخانه اکسیر
اساتید بسیجی دانشگاه آیت الله بروجردی از کارخانه داروسازی اکسیر بازدید بعمل آوردند.

 

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066