ورود به اتوماسیون اداری  اتوماسیون اداری   
ورود به سامانه اتوماسیون غذا
 سامانه اتوماسیون غذا   
ورود به سامانه نظام پیشنهادها  سامانه نظام پیشنهادها 

www.dpholding.com سایت هلدینگ داروپخش

 

www.exirpd.com سایت پخش اکسیر

 

 

www.dpdcir.com سایت شرکت توزیع داروپخش

 

www.fdo.behdasht.gov.ir  سایت معاونت غذا و دارو کشور

 

     
     

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066