::ارتباط با دفتر مرکزی داروسازی اکسیر
تلفن :                                            44992677-44983395    :tel

نمابر                                                             44984695     :fax

آدرس :تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش  - درب شماره 2    

    پست الکترونیک                                                 info@exir.co.ir 
::ارتباط با کارخانه داروسازی اکسیر
تلفن:                                                49-42600048  066     :tel

نمابر  :                                              42606022     066    :fax

آدرس :                  بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی ،کدپستی  

  پست الکترونیک                                           info@exir.co.ir 
دفتر مرکزی  شرکت داروسازی اکسیر واقع در تهران
کارخانه داروسازی اکسیر واقع در بروجرد
::اطلاعات تماس

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066