آرشیو اخبار

تشکر کارکنان از مدیر عامل

نظر به اقدامات صورت گرفته در حوزه منابع انسانی و توجه ویژه به موضوعات رفاهی و معیشتی پرسنل در چند ماه اخیر، تعدادی از کارکنان شرکت به نمایندگی از کلیه همکاران ضمن حضور در دفتر مدیر عامل محترم شرکت و اهدا گل، مراتب تشکر و قدردانی خود را به ایشان ابلاغ نمودند.

در این جلسه مدیر عامل محترم شرکت نیز ضمن تبریک هفته کارگر و قدردانی از این لطف همکاران، اقدامات صورت پذیرفته در حوزه منابع انسانی را در راستای یکپارچگی هر چه بیشتر خانواده بزرگ اکسیر دانستند و سرمایه انسانی را ارزشمندترین سرمایه شرکت برشمردند.

تماس با کارخانه و دفترمرکزی داروسازی اکسیر

دفتر مرکزی :  تهران ، کیلومتر 18 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - درب شماره 2 - شرکت داروسازی اکسیر 

تلفن :   44992677- 4983395       فکس : 44984695

 

 کارخانه : بروجرد، کیلومتر 2 جاده کمربندی 

تلفن :      49- 42600048 066         فکس : 42606022 066