معرفی مدیران

 

مهندس محسن کردی

مدیر عامل

44991697

Info@exir.co.ir

 

ناصر اکبری

معاونت مالی اقتصادی

Info@exir.co.ir

44984954  

 

دکتر بهرام سعیدی فر

معاون کیفیت و

مسئول فنی

44991697

 

 

علی امید احمدی

مدیر حراست

.

06642600048

 

 

مهندس روزبه برناک

مدیر بازاریابی و فروش

.

44982906

 

دکتر عاطفه افشاری

مدیر ثبت و مقررات دارویی

.

44982634

 

محمود تبریزی نژادیه

مدیر بازرگانی

.

44984687

 

مجتبی ابوالفتحی

مدیر حسابرسی

.

44982843 

 

محمد مقدسی

مدیر منابع انسانی

.

06642600048

 

نادر نصرالهی

مدیر تولید

.

06642600048

 

مسعود پارسا

مدیر پروژها

06642600048

 

مهندس محمد رضا مرادی

مدیر فنی و مهندسی

06642600048

 

مهندس محمد مهدی مروج

مدیر تحقیق و توسعه

.

06642600048

 

دکتر نگار ربیع یگانه

مدیر آزمایشگاه های کنترل کیفیت

06642600048

 

 

مهندس دنیا گرشاسبی

مدیر صادرات

.

.

06642600048

 

مهندس مهدی جابر انصاری

مدیر برنامه ریزی

06642600048  

 

مهندس ایوب گودرزی

مدیر انفورماتیک

06642600048

حسین کردی
مسئول تولید قراردادی

06642600048 

داخلی 4272