معرفی مدیران

 

مهندس محسن کردی

مدیر عامل

44991697

Info@exir.co.ir

 

ناصر اکبری

معاونت مالی اقتصادی

Info@exir.co.ir

44984954  

 

دکتر بهرام سعیدی فر

معاون کیفیت

.

44991697

 

 

دکتر مسعود عابدینی

مدیر بازاریابی و فروش

.

44982906

 

محمد پرتوی شایان

مدیر مالی

.

44982166  

 

دکتر عاطفه افشاری

مدیر ثبت و مقررات دارویی

.

44982634

 

محمود تبریزی نژادیه

مدیر بازرگانی

.

44984687

 

مجتبی ابوالفتحی

مدیر حسابرسی

.

44982843 

 

محمد مقدسی

مدیر منابع انسانی

.

06642600048-49

 

نادر نصرالهی

مدیر تولید

.

.

06642600048-49

 

دکتر پگاه آریایی نژاد

مسئول فنی

.

.

.

 

 

مسعود پارسا

مدیر پروژها

.

06642600048-49

 

مهندس محمد رضا مرادی

مدیر فنی و مهندسی

.

42600048-49 066

 

مهندس محمد مهدی مروج

مدیر تحقیق و توسعه

.