اعضای هیئت مدیره

 

مهندس محسن کردی

عضو موظف

 

ناصر اکبری

عضو موظف

 

دکتر هاشم جاریانی

عضو غیر موظف

 

دکتر محمد گل محمد ظهوری

عضو غیر موظف

 

آقای جلال امانی

عضو غیر موظف